Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ

Ονομάζομαι Αλέξανδρος Μωραΐτικής. Με πολλούς από εσάς στην πορεία των ετών έχουμε δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις. Πολλοί όμως, νέοι φίλοι, επιθυμούν καθημερινά την ενημέρωση για την πολιτική μου δράση και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία κατά την πορεία των ετών γνωρίζοντας τον «πολιτικό» Μωραιτάκη, αλλά πάνω από όλα συνοδοιπόρο και βοηθό στα καθημερινά τους ζητήματα. Η παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική για την συνέχιση και ενίσχυση της μεταξύ μας επικοινωνίας, η οποία διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR). Οι προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιεί το γραφείο μας και εγώ προσωπικά αφορούν τους σκοπούς της πολιτικής επικοινωνίας και την ενημέρωσης των πολιτών και μόνο για τους σκοπούς αυτούς.

Ο ίδιος προσωπικά και το πολιτικό μου γραφείο, ως ολότητα, αποτελούμε τους Υπευθύνους Επεξεργασίας Δεδομένων με βάση τον Κανονισμό. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται εφόσον συνδέονται ή μπορούν να συνδεθούν με πρόσωπα αποτελούν προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζεται επ’ αυτών η ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

 • Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (GDPR) ορίζει το νέο νομικό πλαίσιο, από 25 Μαΐου 2018, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, τους κανόνες, τους τρόπους και τη φύση των διαδικασιών της επεξεργασίας καθώς και τις νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Οι νέοι κανόνες επηρεάζουν ευθέως τον τρόπο με τον το Πολιτικό Γραφείο μου εκτελεί τις δραστηριότητές που σχετίζονται με επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Είναι ευθύνη του Γραφείου να διασφαλίσει ότι η συμμόρφωση με τον Κανονισμό και με κάθε άλλη σχετική νομοθετική πράξη είναι σαφής και μπορεί να αποδειχθεί ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε έλεγχο.

 • Ορισμοί

Οι ακόλουθοι ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο διαδικασίας λαμβάνονται απευθείας από τον Κανονισμό GDPR:

Προσωπικά Δεδομένα κάθε πληροφορία σχετικά με φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί («πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα»)· ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα θέσης, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για τις φυσικές, φυσιολογικές, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία               κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με τη διαβίβαση, διάδοση ή άλλως τη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμό, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή·

Υπεύθυνος Επεξεργασίας      το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για το διορισμό του μπορούν να προβλεφθούν από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

Ο Εκτελών την επεξεργασία   φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Πολιτικό Γραφείο είναι:

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση.
 • Σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο.
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail).
 • Τόπος κατοικίας.
 • Επάγγελμα.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την Πολιτική Επικοινωνία.

Ο σκοπός της επικοινωνίας αφορά την ενημέρωση – ειδοποίηση του Υποκειμένου των Δεδομένων για τις δράσεις και την εν γένει δραστηριότητα του Πολιτικού Γραφείου του Αλέξανδρου Μωραιτάκη, την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με αυτή, την παροχή πληροφοριών, την ανάδειξη προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, την απευθείας επικοινωνία και την κατ΄ ιδίαν συνομιλία. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή βάσει των δηλώσεων των Υποκειμένων και υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές του Κανονισμού. Διατηρούνται για όσο χρόνο είναι αναγκαίος για την διάδοση της πολιτικής επικοινωνίας του Γραφείου. Το Γραφείο μπορεί να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών. Συνομολογείται παράρτημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κάθε φορά που τρίτος, εξωτερικός συνεργάτης, διαχειρίζεται για λογαριασμό του Γραφείου πληροφορίες που αφορούν σε υποκείμενα, λειτουργεί, δηλαδή, ως εκτελών την επεξεργασία.

 • Αρχές σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Υπάρχουν ορισμένες θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Αυτές είναι οι εξής:

 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:
 • υφίστανται νόμιμη, δίκαιη και διαφανή επεξεργασία σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια»).
 • συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για λόγους αρχειοθέτησης, για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, δεν θεωρείται ασυμβίβαστη με τους αρχικούς σκοπούς («περιορισμός σκοπού»).
 • είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία ("ελαχιστοποίηση των δεδομένων").
 • είναι ακριβή και, εφόσον είναι αναγκαίο, ενημερωμένα· πρέπει να λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που είναι ανακριβή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση ("ακρίβεια").
 • διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό του υποκειμένου των δεδομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, εφόσον θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους δημόσιου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ("περιορισμός της αποθεματοποίησης").
 • υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εξασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα ("ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα").
 1. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι υπεύθυνος και μπορεί να αποδείξει την τήρηση της παραγράφου 1 ("λογοδοσία").
 • Δικαιώματα του Υποκείμενου των Δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία αιτείται και ασκεί στο πλαίσιο του Κανονισμού. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα εξής:

 1. Το δικαίωμα της ενημέρωσης
 2. Το δικαίωμα της πρόσβασης
 3. Το δικαίωμα της διόρθωσης
 4. Το δικαίωμα της διαγραφής
 5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας
 6. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
 7. Το δικαίωμα της εναντίωσης
 8. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ.

Η Πολιτική Προστασίας είναι δίκαιη και αναλογική όταν εξετάζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ενημέρωση των επηρεαζόμενων μερών, σχετικά με τις παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, όπου είναι γνωστό ότι έχει σημειωθεί παραβίαση και ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των Υποκειμένων, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) θα πρέπει να ενημερωθεί εντός 72 ωρών.

 • Aντιμετώπιση της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Οι ακόλουθες ενέργειες πραγματοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι το Γραφείο συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με την αρχή της λογοδοσίας του Κανονισμού GDPR:

 • Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη.
 • Όλο το προσωπικό του Γραφείου που ασχολείται με τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατανοεί τις ευθύνες του για την τήρηση της καλής πρακτικής προστασίας δεδομένων.
 • Η εκπαίδευση στην προστασία των δεδομένων παρέχεται σε όλο το προσωπικό του Γραφείου.
 • Εφαρμόζονται κανόνες σχετικά με τη συγκατάθεση.
 • Υπάρχουν διαθέσιμες μορφές επικοινωνίας στα υποκείμενα των δεδομένων που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
 • Διεξάγονται τακτικές ανασκοπήσεις των διαδικασιών που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων.

Περαιτέρω, ο ιστότοπος του Γραφείου μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η προβολή της δράσης του Αλέξανδρου Μωραιτάκη. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των δεδομένων θέσης και των υποκειμένων των δεδομένων. Τα δεδομένα τα οποία αποστέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποθηκεύονται σε οποιαδήποτε συσκευή εντός ή εκτός των χώρων του Γραφείου. Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση, αυτοπρόσωπη ή απομακρυσμένη, στα δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται από και προς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γραφείου. Επί των υπολογιστών και άλλων συσκευών που χρησιμοποιούνται για την καθημερινή λειτουργία του Γραφείου εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (κρυπτογράφηση, firewall, ενισχυμένη υποδομή δικτύου κτλ).

Το site του Γραφείου χρησιμοποιεί cookies. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Η εγκατάσταση των cookies διενεργείται μετά την παροχή συγκατάθεσης από τον χρήστη.

Η επικοινωνία με το Πολιτικό Γραφείο Αλέξανδρου Μωραιτάκη, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων εκ του Κανονισμού, γίνεται ως εξής:

 • Διεύθυνση Γραφείου: Δραγατσανίου 6 , 10559 Αθήνα, 6ος όρ.
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόησή σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας και ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι σε κάθε επίπεδο των προσδοκιών σας.

Φιλικά,

Αλέξανδρος Μωραιτάκης.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Δραγατσανίου 6, 6ος όροφος γραφείο 29, 10559 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.:  +30 210 3350559
Email:  [email protected]
Web:  www.moraitakisalexandros.gr