Όροι συμμετοχής στην έρευνα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ

1. Το Πολιτικό Γραφείο του κ. Αλέξανδρου Μωραΐτακη, που εδρεύει  στην οδό Δραγατσανίου 6, 10559 Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής «Πολιτικό Γραφείο») διοργανώνει έρευνα για την Ασφάλεια στις πόλεις μας (εφεξής  «έρευνα»). Η συμμετοχή στην κλήρωση είναι προαιρετική και ανεξάρτητη από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Όσοι από τους συμμετέχοντες επιλέξουν να συμμετάσχουν στην κλήρωση θα πρέπει να δηλώσουν την email διεύθυνσή τους, ώστε να ειδοποιηθούν στην περίπτωση που θα κληρωθούν. Οι συμμετέχοντες που θα το επιλέξουν, θα συμμετάσχουν σε κλήρωση με έπαθλο δύο (2) εισιτήρια σε αγώνες Μπάσκετ Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ ή ποδοσφαίρου Ολυμπιακού στο Στάδιο Καραϊσκάκη ή ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, ανάλογα με την προτίμησή των νικητών.

2. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην έρευνα και στην κλήρωση καθώς και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

3. ΤοΠολιτικόΓραφείο διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων της συμμετοχής στην έρευνα, (συμπεριλαμβανομένου και του επάθλου), της διάρκειάς της, της ημερομηνίας και της ώρας διεξαγωγής της κλήρωσης, κατά την απόλυτη κρίση τoυ. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στις σελίδες κοινωνικών δικτύων του κ. Αλέξανδρου Μωραΐτακη, χωρίς οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του Πολιτικού Γραφείου να ειδοποιήσει προσωπικά καθένα εκ των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στην έρευνα και κλήρωση έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα πάνω από 18 ετών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στοΠολιτικόΓραφείο, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως Α΄ και Β' βαθμού. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της, όπως ορίζεται στη συνέχεια στην παρ. 5. 

5. Η έρευνα θα διεξαχθεί από τις  15/3/19 και ώρα 00:00 έως τις 24/3/19 και ώρα 23:59. Το Πολιτικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με σχετική ανακοίνωση στις σελίδες κοινωνικών δικτύων του κ. Αλέξανδρου Μωραΐτακη, τουλάχιστον μία ημέρα πριν την μεταβολή.

6. Η έρευνα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και για την έγκυρη συμμετοχή σε αυτή και στην κλήρωση του επάθλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται στη συνέχεια:

6.1. Στις σελίδες κοινωνικών δικτύων του κ. Αλέξανδρου Μωραΐτακη, οι συμμετέχοντες πρέπει να πατήσουν το σύνδεσμο της έρευνας “ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ  .  Ένα μείζον θέμα που έχει γίνει καθημερινότητα . Τα σοβαρά ζητήματα της ασφάλειας στις πόλεις μας. ”

6.2. Στο ερωτηματολόγιο που θα εμφανισθεί οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν σε όλες τις υποχρεωτικές ερωτήσεις.

6.3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταχωρήσουν τουλάχιστον μια ορθή και υπαρκτή ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή και έναν ορθό και υπαρκτό αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των συμμετεχόντων ή/και του αριθμού κινητού τους τηλεφώνου, παρέχει δικαίωμα στο Πολιτικό Γραφείο να ακυρώσει την συμμετοχή τους στην κλήρωση.

6.4. Με την παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται η συμμετοχή στην έρευνα και το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση και αυτόματα οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται στο σύστημα συλλογής δεδομένων, ώστε να συμμετάσχουν στην κλήρωση για το έπαθλο. 

7. Ο νικητής της κλήρωσης θα αναδειχθεί ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών  Σοφία Τζοΐτη , στην  οδό Μέρλιν 11 (5ος όροφος) στις 15/4/19 και ώρα 11.30 π.μ. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, το ΠολιτικόΓραφείο, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης με προηγούμενη ανακοίνωσή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κ. Αλέξανδρου Μωραΐτακη . Μετά την ανάδειξη του νικητή θα ακολουθήσει η κλήρωση δύο (2) αναπληρωματικών νικητών (επιλαχόντες). Οι επιλαχόντες θα έχουν δικαίωμα κατά τη σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση, να λάβουν το έπαθλο, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής, ή ο αμέσως προηγούμενος επιλαχών αρνηθεί, αδρανήσει ή ακυρωθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συνέχεια.

8. Ο νικητής της κλήρωσης μέσα σε δύο το αργότερο εργάσιμες ημέρες θα ειδοποιηθεί για το αποτέλεσμα της κλήρωσης με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνσηή με τηλεφωνική επικοινωνία στον αριθμό κινητού που ο ίδιος έχει δηλώσει. Το Πολιτικό Γραφείοδεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης ή μη ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσής ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου, από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.
Στη συνέχεια, ο νικητής οφείλει να παρουσιασθεί για την αποδοχή του επάθλου εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησής του ή σε άλλο χρόνο κατόπιν ρητής συνεννόησης με το Πολιτικό Γραφείο.

9. Η επικοινωνία μεταξύ του Πολιτικού Γραφείου και του νικητή, η διευθέτηση των λεπτομερειών και σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αποδοχής ή άρνησης του επάθλου πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης του αποτελέσματος της κλήρωσης στον νικητή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρωθεί μέχρι την παραπάνω καταληκτική προθεσμία, είτε διότι ο νικητής δεν ανευρίσκεται παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας του Πολιτικού Γραφείου (λόγω εσφαλμένης καταχώρησης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης ή του αριθμού κινητού τηλεφώνου), ή αυτός δεν επικοινωνεί με το Πολιτικό Γραφείο, ή αυτός αρνηθεί την παραλαβή του επάθλου για οποιονδήποτε λόγο, ή ακυρωθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παρακάτω στην παρ. 10 το δικαίωμά του για την απόκτηση του επάθλου από το Πολιτικό Γραφείο, το Πολιτικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει το έπαθλο στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα νικητή που θα ανταποκριθεί.

10. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το δε δικαίωμα παραλαβής του δεν εκχωρείται από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατά την παραλαβή του επάθλου ο νικητής πρέπει απαραιτήτως να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά ή το διαβατήριό του, αλλιώς χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο που κέρδισε.

11. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια, παρά μόνο η ορθή συμμετοχή στην έρευνα.

12. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην κλήρωση, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 6.3,  από το Πολιτικό Γραφείο, είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της απόδοσης επάθλου και μόνο για τους σκοπούς της διεξαγωγής κλήρωσης. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων,  θα διατηρηθούν από το Πολιτικό Γραφείο και θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των νικητών, την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και την απόδοση των επάθλων σε αυτούς. Δύναται επίσης να χρησιμοποιηθούν και για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και για τις δράσεις του κ. Αλέξανδρου Μωραΐτακη,  μόνον εφόσον έχει δοθεί η αντίστοιχη συναίνεση από τουςίδιους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τα παρακάτω. 

1. Η συμμετοχή στην έρευνα και κλήρωση αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του Πολιτικού Γραφείου.

2. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς επίσης και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δηλώνουν οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο, δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.

3. Είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

4. Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην έρευνα και το ερωτηματολόγιο.

5. Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

6. Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

7. Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στο Πολιτικό γραφείο, για την προβολή της έρευνας και των αποτελεσμάτων της μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά της. Το Πολιτικό Γραφείο επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της έρευνας.

8. Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της έρευνας και κάθε άλλου σχετικού με αυτή γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Το Πολιτικό Γραφείο επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση του επάθλου.

9. Δίνουν ρητά την συγκατάθεσή τους προς την εταιρία να επεξεργαστεί στατιστικά, τα στοιχεία που συγκεντρώνει από τα ερωτηματολόγια στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με το εταιρία στο πλαίσιο της έρευνας ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους παραπάνω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (email) ή/και στο τηλέφωνο 2103312010 εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Επικοινωνία

Διεύθυνση:

Δραγατσανίου 6, 6ος όροφος γραφείο 29, 10559 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.:  +30 210 3350559
Email:  [email protected]
Web:  www.moraitakisalexandros.gr